Szociális tűzifa

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének szociális tűzifa rendelete alapján az alábbiakról tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot:

A Képviselő-testület egyszeri alkalommal természetbeni támogatásként szociális célú tűzifát biztosít annak a fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakóingatlanban élő személynek,

 • akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250,- forintot, egyedül élő esetén 85.500,- forintot.
 • akinek a Bakony-ér Gyermekjóléti és Családsegítő intézmény családgondozója, házi segítségnyújtást biztosító gondozója kihűlés, fagyhalál, életet, testi épséget veszélyeztető állapot elhárítása végett a krízishelyzetre tekintettel javasolja.

A támogatási igények elbírálása során előnyt élvez:

 • halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
 • aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult személy.
 • az egyedülálló nyugdíjas életkorára tekintet nélkül, vagy az egy háztartásban élő nyugdíjasok, ahol az egy háztartásban élők mindkét tagja elmúlt 70 éves, abban az esetben, ha a település területén nem él nagykorú gyermeke;
 • az egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, rokkantsági vagy rehabilitációs járadékban részesülő személy;
 • a gyermekét egyedül nevelő szülő;
 • a közmunka programban résztvevő személy.

November 10-től a támogatás iránti kérelmek az önkormányzati hivatalban igényelhetőek, illetve innen letölthetők. A támogatás iránti igényeket 2016. november 30-ig lehet benyújtani Rétalap Önkormányzati Hivatalában. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell rászorultságának körülményeit, jövedelmet igazoló okirat, postai szelvény, nyilatkozat benyújtásával.

 

Rétalapért Együtt Egyesület

2016. június 9-én megalakult a Rétalapért Együtt Egyesület 10 alapító taggal. Az Egyesület célja szervezeti kereteket biztosítani a már megfogalmazódott és realizálódott tenni akaráshoz, hogy ezáltal hatékonyabban segíthesse a településfejlesztési célok megvalósítását, a közösségi élet felpezsdítését, a modernebb, otthonosabb, biztonságosabb, lakhatóbb és élhetőbb, ezáltal mások számára is vonzóbb község létrejöttét.
Aki ezekkel a célokkal egyetért, vagy tenni szeretne a településünk fejlődéséért és az összetartó közösség létrehozásáért, azt az Egyesületünk tagjai közé várjuk!

Letelepedési és születési támogatás

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 10-i ülésén rendeletet hozott a településen letelepedők és születők támogatására. A rendelet célja, hogy elősegítse a településen letelepedni szándékozó fiatalok és gyermeket nevelő családok lakáshoz jutását, helyben való letelepedését, valamint támogassa a gyermekek nevelését.

A település lakosai a támogatás feltételeiről és összegéről az alábbi linken tájékozódhatnak pontosan.

A támogatáshoz kérvény az Önkormányzatnál érhető el.

Lakossági felhívás az erdő-és szabadtéri tüzek megelőzésére

Tisztelt Rétalapi Lakosok!

A lakosság biztonsága és a szabadtéri tűzesetek megelőzése érdekében mellékeljük az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szabadtéri tűzesetekkel kapcsolatos felhívását

A felhíváshoz kapcsolódó információ, hogy településünk Képviselő-testülete  a 6/2015. (III.27.) rendeletében szabályozta a tűzgyújtás helyi szabályait. Ennek értelmében kedd és péntek délutánonként, 14 és 20 óra között van lehetőség eltüzelni a kerti hulladékot.

 

Rétalapi Civil Alap pályázat

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-ben megalkotta az államháztartáson kívüli források átadásának és átvételének szabályairól szóló 14/2015. (VI. 6.) önkormányzati rendeletét, amelyben a faluban működő civil szervezetek számára nyújtható támogatást szabályozta.

A rendelet alapján a civil szervezetek számára a 2016-ban Civil Alap pályázatot ír ki:

 • rendezvények szervezésére
 • eszközbeszerzésre
 • közösségi programok megtartására

A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik 2016 során.