Felhívás

A Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal Rétalapi kirendeltségére keres igazgatási munkatársat. Érdeklődni, ill. jelentkezni a 0620/928-1024-es telefonszámon, személyesen vagy a retalap@index.hu címen lehet.

Tájékoztatás a település fejlesztéséről

A Belügyminisztérium által kiírt pályázatokon az alábbi fejlesztéseket tudjuk megvalósítani településünkön:

  • Óvodabővítés: torna-és fejlesztőszobával bővült (már elkészült)
  • Ravatalozó felújítása (folyamatban van)
  • Járdaépítés és felújítás (folyamatban van)
  • Óvoda épület külső szigetelése (folyamatban van)

A pályázati támogatás összege 26.000.000,- forint.

A pályázatok elnyerését Kara Ákos országgyűlési képviselőnk támogatásának köszönhetjük, amivel településünk fejlődését segítette elő. Köszönet érte!

Köszönet nyilvánítás

A Rétalapi Brunszvik Teréz Óvoda köszöni a Piktor Festékbolt
(9023 Győr, Mészáros Lőrinc út 1.) által felajánlott gyönyörű tapétákat, melyből a gyerekek sokféle és különleges dekorációt tudnak készíteni.

Települési arculati kézikönyv

Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről, valamint a településképi rendelettel összefüggő módosítás

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§-nak, valamint Rétalap község Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (V. 25.)  önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom, hogy Rétalap Község Önkormányzata megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését, valamint a településképi rendelettel érdekében előkészítését.

A Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően – 2017-ben meg kell alkotnia a településképi rendeletet.

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET

településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

TELEPÜLÉSI ARCULATI KÉZIKÖNYV

A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyvet kell készíteni. A kézikönyv a településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti az egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A készülő településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelettel, valamint a településképi rendelettel összefüggő módosításával kapcsolatban észrevételeiket, javaslataikat – nevük és lakcímük megadása mellett – a megjelenéstől számított 21 napig adhatják meg postai levélben: (9074 Rétalap, Széchenyi u. 68.) vagy

elektronikus levélben (retalap@index.hu).
Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő lakossági fórumon is, mely 2017. október 27-én 11:30-kor kerül megtartásra az Önkormányzati Hivatalban ( 9074 Rétalap,Széchenyi u. 68.).

Az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek a megadott határidőig a szervezet nevének, képviselőjének, postai és e-mail címének megadásával jelentkezhetnek be az eljárásba. Civil szervezet esetén – első bejelentkezéskor – az alapító okiratot és a bírósági bejegyzésről szóló jogerős végzést is csatolni kell.

 

Rétalap, 2017. szeptember 12.

 

Straszner Csabáné

polgármester

Rétalapért Együtt Egyesület

2016. június 9-én megalakult a Rétalapért Együtt Egyesület 10 alapító taggal. Az Egyesület célja szervezeti kereteket biztosítani a már megfogalmazódott és realizálódott tenni akaráshoz, hogy ezáltal hatékonyabban segíthesse a településfejlesztési célok megvalósítását, a közösségi élet felpezsdítését, a modernebb, otthonosabb, biztonságosabb, lakhatóbb és élhetőbb, ezáltal mások számára is vonzóbb község létrejöttét.
Aki ezekkel a célokkal egyetért, vagy tenni szeretne a településünk fejlődéséért és az összetartó közösség létrehozásáért, azt az Egyesületünk tagjai közé várjuk!

Letelepedési és születési támogatás

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 10-i ülésén rendeletet hozott a településen letelepedők és születők támogatására. A rendelet célja, hogy elősegítse a településen letelepedni szándékozó fiatalok és gyermeket nevelő családok lakáshoz jutását, helyben való letelepedését, valamint támogassa a gyermekek nevelését.

A település lakosai a támogatás feltételeiről és összegéről az alábbi linken tájékozódhatnak pontosan.

A támogatáshoz kérvény az Önkormányzatnál érhető el.

Rétalapi Civil Alap pályázat

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-ben megalkotta az államháztartáson kívüli források átadásának és átvételének szabályairól szóló 14/2015. (VI. 6.) önkormányzati rendeletét, amelyben a faluban működő civil szervezetek számára nyújtható támogatást szabályozta.

A rendelet alapján a civil szervezetek számára a 2016-ban Civil Alap pályázatot ír ki:

  • rendezvények szervezésére
  • eszközbeszerzésre
  • közösségi programok megtartására

A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik 2016 során.